Metalkas Logo

 

Bydgoszcz 15.04.2022

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynkach METALKAS SA oraz na jego terenie w miejscach zarządzanych przez Administratora, tj. Prezesa Zarządu. Określa również miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) monitoringu stacjonarnym – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację obrazu  z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością METALKAS SA; 

2) systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu; 

3) kamerze - należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywanego na elektronicznych nośnikach informacji; 

4) kamerze stacjonarnej, stacjonarnym systemie monitoringu – należy przez to rozumieć kamerę/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone na stałe w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając tym samym obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery; 

5) rejestracji obrazu – należy przez to rozumieć proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektroenergetycznych lub informacji cyfrowej powstałej w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych; 

6) systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji; 

7) administratorze danych osobowych (Administrator) – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu METALKAS SA  

§3.1. System monitoringu wizyjnego Administratora składa się z: 

1) kamer rejestrujących obraz; 

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących przesyłany obraz na nośniku fizycznym; 

3) pozostałych urządzeń infrastruktury monitoringu: zasilacze, przetwornice, zasilacze bezprzewodowe UPS, monitory podglądu, urządzenia retransmisyjne, okablowanie. 

2. System monitoringu wizyjnego, a w szczególności urządzenia rejestrujące, muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3. Rejestracji oraz zapisaniu na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) przesyłany 
z kamer systemu monitoringu. 

4. Rejestracji oraz zapisanym nagraniom obrazu nie towarzyszy dźwięk. 

§4. Celem monitoringu jest: 

1) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz osób przebywających na terenie obiektu); 

2) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp; 

3) wyjaśnienie sytuacji konfliktowych, które mogą mieć miejsce na terenie METALKAS SA; 

4) podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie METALKAS SA oraz w jej pobliżu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych; 

5) wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie METALKAS SA ludzi i informacji; 

6) ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże); 

7) ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych. 

§5.1.Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dyskach twardych rejestratorów. 

2. Monitory oraz wszelkie pozostałe urządzenia wchodzące w skład monitoringu wizyjnego znajdują się w pomieszczeniu "wartowni" monitorowanej fizycznie przez 24h. 

3. Rejestratory wchodzące w skład monitoringu wizyjnego znajdują się w pomieszczeniach SERWEROWNI  zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych. 

4. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu. 

5. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni. Po tym czasie następuje automatyczne nadpisywanie nagrań. 

§6.1. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

2. Nagrania obrazu umożliwiające identyfikację osoby i zarejestrowane oraz przetwarzane przez Administratora uważane są za dane osobowe, do których stosuje się przepisy regulujące ochronę danych osobowych. 

3. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa  
i wolności innych osób trzecich. 

§7.1. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach komputerowych mają jedynie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia do przetwarzania danych z monitoringu. 

2. Wzór upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych w systemach monitoringu METALKAS  SA  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rejestr upoważnionych osób do dostępu i przetwarzania danych w systemach monitoringu wizyjnego METALKAS SA  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§8.1. Administrowaniem, nadzorowaniem oraz monitorowaniem poprawności funkcjonowania systemów monitoringu zajmuje się, wyznaczony przez Administratora oraz posiadający odpowiednie upoważnienie, Security Oficer. 

2. Przeglądy, naprawy i konserwacje systemów monitoringu wizyjnego będą przeprowadzane w miejscu użytkowania tych systemów. Ich wykonanie poprzedzone zostanie poinformowaniem o tym fakcie wyznaczonych przez Administratora pracowników. 

3. Dokonanie przeglądu, naprawy lub konserwacji systemów monitoringu wizyjnego poza miejscem ich użytkowania dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, gdy możliwe jest uprzednie dokonanie odpowiedniego zabezpieczenia zgromadzonych na nośniku danych w miejscu ich użytkowania poprzez wymontowanie i zabezpieczenie nośnika zgromadzonych danych bądź stworzenie kopii tychże danych, a następnie ich trwałe usunięcie z przekazywanego na zewnątrz nośnika. 

§9.1.Każda osoba, która została objęta monitoringiem, w przypadku jeżeli doszło do czynu zagrażającego jej życiu, zdrowiu lub mieniu powinna zdarzenie takie zgłosić do organów uprawnionych, tj. Policji, Prokuratury – informując, że do zdarzenia doszło w miejscu objętym monitoringiem. 

2. Zabezpieczenie nagrania w przypadku zaistnienia zdarzenia, o jakim mowa w ust.1 następuje na wniosek osoby, której zdarzenie dotyczy, a przekazanie nagrania następuje wyłącznie do organów prowadzących sprawę,  na pisemny ich wniosek. 

3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organy, o których mowa w ust. 2, zgłaszają wniosek ustnie Security Oficer lub osobom przez niego upoważnionym, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarczają go na piśmie. 

4. Przy przekazywaniu nośnika z materiałem z monitoringu wizyjnego organom, o których mowa w ust.2 i 3 obowiązują następujące zasady: 

1) przekazanie nośnika następuje z podpisaniem protokołu, którego wzór określa załącznik  
nr 3 do Regulaminu; 

2) przegrywania materiału z rejestratora monitoringu wizyjnego METALKAS SA nadzoruje: 

a) pracownik zatrudniony na stanowisku Security Oficer; 

b) pracownik działu IT pod nieobecność w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku Security Oficer .  

5. Wzór wniosku osoby fizycznej o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

6. Wzór wniosku organów uprawnionych o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

§10.Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6 podlegają zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego w METALKAS SA przez Security Oficer . Wzór rejestru stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

§11.Obszary objęte monitoringiem wizyjnym stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi. 

§12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator.