Metalkas Logo

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464) określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał 
firmie Metalkas Sp. z o.o. nr rejestrowe:

E0010810W
E0010810WBW

Podstawowe informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu elektronicznego:

Pozbywanie się i recykling:

Musisz pozbyć się zużytego sejfu z zamkiem elektronicznym w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami. Sejf z zamkiem elektronicznym zawiera elementy elektroniczne i baterie, nie można więc go wyrzucić razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Gdy w/w sejf osiągnie kres swego życia, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje o utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii:

Ten symbol (  ) oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt powinien być utylizowany osobno od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy ten produkt osiągnie kres swojego życia, zanieś go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Nieprawidłowe pozbycie się sprzętu elektronicznego przez konsumenta może być zagrożone karą grzywny. Specjalna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić środowisko naturalne oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.